Ny parkeringsforskrift

Info om ny parkeringsforskrift fra 1.1.17

Etter flere års arbeid er endelig den nye parkeringsforskriften klar, og trer i kraft fra 1.1.17. Denne er ment for å rydde opp litt i bransjen, tilrettelegge for forflytningshemmede og elbiler, samt standardisere skiltingen også blant private parkeringsselskaper. Se hele parkeringsforskriften.

Noen viktige punkter

 • Dagens tilleggsavgift og kontrollavgift fjernes, og erstattes med en felles Kontrollsanksjon. Denne er fastsatt til kr 300,-, 600,- og 900,- basert på overtredelse. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med endringer i konsumprisindeksen. Litt kort oppsummert vil det være:
  • 300 for overtredelse på parkering for kunde/gjest/besøkende (brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser, eller reserverte plasser)
  • 600 normalsanksjon for andre overtredelser (utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis og lignende)
  • 900,- for overtredelse av vilkårene på p-plass for forflytningshemmede (unntatt når dette er foretatt av en med gyldig p-tillatelse for forflytningshemmede)
 • På alle områder hvor det tilbys parkering for allmennheten skal det settes av plasser for forflytningshemmede, men tilbyder plikter likevel ikke å sette av mer enn 4% av plassene (overgangsordning ut 2017). På avgiftsplasser på offentlig ferdselsåre vil det fortsatt være betalingsfritak og uten tidsbegrensning (frem til 1.1.21). Utenfor offentlig ferdselsåre vil det være opp til tilbyder om det skal være gratis eller ikke, og forflytningshemmede får dobbel tid av makstiden på de plassene som har dette (fram til 1.1.21). Dersom forflytningshemmede ikke er unntatt betaling skal dette opplyses på skilt. Alle plasser reservert for forflytningshemmede, uavhengig av type skilt, kommer inn under kontrollsanksjonen på kr 900,-. Disse er ekstra strengt regulert med tanke på fjerning av biler som parkerer uten gyldig tillatelse, samt at det ikke lenger er tillatt å drive av- og pålessing på slike plasser
 • På alle områder hvor det tilbys parkering for allmenheten skal det settes av ladepunkter for ladbar motorvogn, men tilbyder plikter likevel ikke å sette av mer enn 6% av plassene (overgangsordning ut 2017). Som et utgangspunkt fjernes betalingsfritaket for elbiler på avgiftsplasser på offentlig ferdselsåre, men det vil være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvorvidt det fortsatt skal være betalingsfritak. I så fall må dette fremkomme på skiltene. Det vil være opp til enhver kommune/grunneier/tilbyder hvorvidt det skal betales for strømmen.
 • I motsetning til dagens ordning hvor offentlige tilleggsavgifter og parkeringsgebyr på plass for forflytningshemmede kunne ankes videre til Tingretten etter avslag på klage, skal alle kontrollsanksjonene nå til Parkeringsklagenemda.
 • Dersom man får en kontrollsanksjon på en avgiftsplass og lar bilen stå kan parkeringsselskapet, i tillegg til å eventuelt fjerne bilen, skrive en summert kontrollsanksjon for hele tiden bilen har stått parkert.
 • Tidligere var det solidariske forholdet mellom eier og fører strengere på offentlige tilleggsavgifter enn på private kontrollavgifter. Fra 1.1.17 vil kontrollsanksjonene komme under dagens ordning på tilleggsavgiftene.
 • For de som driver med parkeringskontroll skal en del krav oppfylles. I praksis har ikke dette noen betydning for de som parkerer, men det hindrer at «hvem som helst» kan drive parkeringskontroll.
 • Alle parkeringsområder åpen for allmenheten skal legges inn i et register hos Statens Vegvesen.

Satsene for offentlig parkeringsgebyr (parkering forbudt, stans forbudt, fortau, gangfelt, holdeplass m.m.) settes opp til kr 900,-. Jf. forskrift for offentlig parkeringsgebyr.

Oppsummert

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

 • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
 • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
 • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
 • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor:

 1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
 2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

Publisert: 20. desember 2016