Bypatruljen

De nye politivedtektene legger til rette for at Tromsø skal bli en bedre by å bo i. De fordeler ansvaret for et bedre bymiljø mellom private, næringslivet og Tromsø kommune.

Det overordnede målet er en renere by, med god fremkommelighet hele året.

Nye politivedtekter trådte i kraft 26. juni 2014. Bypatruljen i regi av Tromsø offentlige parkering AS (TOPAS) skal på vegne av Tromsø kommune håndheve en del av bestemmelsene i de nye politivedtektene. TOPAS er et underselskap av Tromsø parkering AS. Kontroller vil bli gjort av betjenter i Bypatruljen.

Hva betyr dette for deg som huseier?

Fortau: Som eier eller leietaker av en bygning skal du holde fortau langs eiendommen trygg, ren og fremkommelig. Du plikter å rydde fortauet for snø og is, og strø når det er glatt.

Takras: Det er din plikt som huseier å sikre at det ikke faller snø eller is ned fra hustaket i tettbygde strøk eller mot offentlig sted. Ved fare for takras må det settes opp sperringer i områder hvor det er alminnelig ferdsel fram til du har ryddet av taket. Slik rydding skal skje snarest mulig.

Deponering av snø: I tettbygde strøk og opp mot offentlige steder plikter eier av bygning etter takras og snøfall å rydde fortau for snø og is. Snø og is fra gårdsplass må ikke kastes eller i vegbanen eller deponeres på offentlig sted.

Hva betyr det for deg som innbygger?

Søppel: Sammen skal vi sørge for en ren by. Det er forbudt å kaste avfall, å grise til med maling/spray eller å urinere på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted.

Plakater: Kan kun henges opp på tavler som er godkjent til slik bruk.

Hageavfall: Det er forbudt å kaste hageavfall i friområder i tilknytning til boligområder.

Avfall på offentlig sted: Arrangører av idrettsstevner og markeder, samt de som driver salg fra kiosk, gatekjøkken eller annen næringsvirksomhet, må sørge for at området ikke tilsmusses av virksomheten, og at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Gebyr og klagerett

Satsene for overtredelse er fra 500 til 5000 kroner. Størrelsen på et gebyr avgjøres av hvor alvorlig overtredelsen er. For gjentatt eller alvorlige overtredelser kan gebyret forhøyes med 50 %. Ileggelse av gebyr kan påklages innen 3 uker fra mottak av faktura. Klagen sendes til Tromsø offentlige parkering AS

Info om gebyrets størrelse og klagerett

Klageskjema for miljøgebyr

Se kommunens sider om politivedtektene for mer informasjon

Vi trenger kontaktinformasjon for eiendommene i Tromsø sentrum, blant annet e-post og telefonnummer til gårdeier, bruker og/eller annen kontaktperson, og adressen til eiendommen. Informasjonen skal benyttes for å sende ut påminnelser og for å lettere komme i kontakt med dere dersom vi oppdager forhold som strider mot politivedtektene. Så lenge denne informasjonen er oppdatert hos oss kan vi, og dere, få en sjanse til å ordne opp i forholdene før det blir nødvendig med gebyrer.

Send inn info til bypatruljen@tromso.kommune.no eller så kan du laste ned skjema for kontaktinformasjon, fylle ut og sendes til Tromsø parkering ved Bypatruljen.

Hvis bygget har en vaktmester eller andre med ansvar for tak og uteområder, så bruk gjerne dette som kontaktperson.

 

Har du spørsmål kan du kontakte Bypatruljen på e-post: bypatruljen@tromso.kommune.no eller telefon 950 92 438 (08:00-16:00)