Forflytningshemmede

På over 40 steder i Tromsø er det reservert offentlige p-plasser for forflytningshemmede, se kart over dette på forsiden. Kontroll på disse plassene har høy prioritet, også om kvelden.

Plassene kan bare benyttes av de som etter søknad er tildelt p-kort for forflytningshemmede, såkalt HC-kort, i henhold til forskriftene.552_underskilt_807

Kortet kan også brukes på kommunale avgiftsplasser (skiltet med hvit “P” på blå bunn).

Også på enkelte private avgiftsområder kan det være satt opp skilt som reserverer plasser for forflytningshemmede, men som regel må det også betales avgift. Les standardvilkår oppslått på hvert enkelt område.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer etter søknad og fremlagt legeerklæring.

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse.

Krav til søker

Parkeringskort tildeles etter regelverket fastsatt i «Forskrift om parkering for forflytningshemmede»

 • Parkeringskort for forflytningshemmede er et hjelpemiddel for den som pga. vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.
 • Både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

I tillegg til legeerklæringen må det leveres en søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.

Søknaden må inneholde:

 • Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse

Hvordan søke?

Søknadsskjema og skjema for legeerklæring. Søknad leveres via «min side», mens legeerklæring sendes til Tromsø parkering AS, postboks 822, 9258 TROMSØ. Eventuelt kan søknadsskjema og legeerklæring hentes og leveres ved vårt kontor i Vestregate 23.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden blir behandlet av et utvalg bestående av:

 • Lege oppnevnt av kommunelegen
 • Representant oppnevnt av handikaporganisasjoner
 • Representant fra Tromsø parkering AS

Ved avslag er ankeinstans for vedtaket en særskilt oppnevnt klagenemnd oppnevnt av kommunestyret i Tromsø kommune. Klagefrist er 3 uker, og eventuell klage skal sendes Tromsø parkering.

Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Kom innom vårt kontor, husk å ta med brevet du har mottatt og et passfoto. Kortet blir så ordnet med en gang.

Vi har fire datoer der det blir behandlet søknader. Dette er 1. Mars, 1. Juni, 1. September og 1. Desember. (Kan flyttes på hvis datoen havner på helg eller røddager).

Utenom disse datoene kan det settes opp ekstra møter, men dette er kun hvis vi får inn et stort antall søknader mellom to av datoene over.

Krav til bruk av p-kort for forflytningshemmede/HC-kort

 • Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på baksiden av beviset.
 • Beviset skal plasseres med forsiden godt synlig i frontruten.
 • Beviset skal forevises ved kontroll.

Hvor kan parkeringsbeviset brukes?

 • I hele Norge.
 • På offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid. Gjelder ikke hvis det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
 • På steder med områdeparkering.
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land tillater.

Hvor kan parkeringsbeviset ikke brukes?

 • Ved stans og parkering forbudt (i følge vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltreglene).
 • Beviset gjelder ikke ut over fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper.
 • Beviset gjelder ikke på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (Se etter spesielle regler på slike steder).
 • Beviset kan kun benyttes av den det er utstedt for

Copyright Tromsø parkering AS