Om Tromsø parkering

Parkeringsetaten i Tromsø ble opprettet i 1978 med formål å forestå drift av avgiftsbelagt parkering i Tromsø sentrum, samt finansiering, bygging og drift av nye parkeringsplasser.

I forbindelse med overtakelse av Fjellet p-hus i 2002 ble etaten omorganisert til kommunalt foretak (KF) med styre oppnevnt av kommunestyret. Vedtektene viser bl.a. at drift av private parkeringsplasser er et nytt virkeområde. I 2014 ble Tromsø parkering omorganisert til heleid kommunalt AS.

De fire målene

Tromsø parkering arbeider for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø.

Parkeringsplan for sentrum

I 2006 vedtok kommunestyret en parkeringsplan for sentrum. Under forarbeidene deltok næringslivet, grunneiere, buss og taxi, forflytningshemmede og flere kommunale enheter. Planen er et omfattende dokument.

Utvidelse av Fjellet p-hus

Under arbeidet med parkeringsplanen påpekte Transportøkonomisk institutt at Tromsø er i en unik situasjon som har et underjordisk p-hus med 900 plasser langs sentrum der mye av inn-/utkjøringen skjer fra tunneler utenom gatenettet.

Parkeringsplanen gir Fjellet p-hus en viktig rolle i den videre utviklingen av sentrum, men anlegget er allerede for lite. Det planlegges derfor utvidelser som kan overta mye av nåværende overflateparkering.

Økonomi

En forutsetning for å kunne gjennomføre viktige planer er tilstrekkelig finansiering, og Tromsø parkering avsetter årlig noe av overskuddet til fond for bl.a. å kunne utvide Fjellet p-hus.

Dette i motsetning til virksomheten til private parkeringsselskaper i Tromsø som sender overskuddet sørover eller utenlands. Det er derfor vi kan si at Tromsø parkering er best for byen

Copyright Tromsø parkering AS