Om Tromsø parkering

Parkeringsetaten i Tromsø ble opprettet i 1978 med formål å forestå drift av avgiftsbelagt parkering i Tromsø sentrum, samt finansiering, bygging og drift av nye parkeringsplasser.

I forbindelse med overtakelse av Fjellet p-hus i 2002 ble etaten omorganisert til kommunalt foretak (KF) med styre oppnevnt av kommunestyret. Vedtektene viser bl.a. at drift av private parkeringsplasser er et nytt virkeområde. I 2014 ble Tromsø parkering omorganisert til heleid kommunalt AS.

De fire målene

Tromsø parkering arbeider for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø.

Parkeringsplan for sentrum

I 2006 vedtok kommunestyret en parkeringsplan for sentrum. Under forarbeidene deltok næringslivet, grunneiere, buss og taxi, forflytningshemmede og flere kommunale enheter. Planen er et omfattende dokument.

Utvidelse av Fjellet p-hus

Under arbeidet med parkeringsplanen påpekte Transportøkonomisk institutt at Tromsø er i en unik situasjon som har et underjordisk p-hus med 900 plasser langs sentrum der mye av inn-/utkjøringen skjer fra tunneler utenom gatenettet.

Parkeringsplanen gir Fjellet p-hus en viktig rolle i den videre utviklingen av sentrum, men anlegget er allerede for lite. Det planlegges derfor utvidelser som kan overta mye av nåværende overflateparkering.

Økonomi

En forutsetning for å kunne gjennomføre viktige planer er tilstrekkelig finansiering, og Tromsø parkering avsetter årlig noe av overskuddet til fond for bl.a. å kunne utvide Fjellet p-hus.

Dette i motsetning til virksomheten til private parkeringsselskaper i Tromsø som sender overskuddet sørover eller utenlands. Det er derfor vi kan si at Tromsø parkering er best for byen

Personvern

De parkeringsfaglige rammene for Tromsø parkering AS og Tromsø offentlige parkering AS virksomhet er regulert av Vegtrafikkloven, Trafikkreglene, Parkeringsforskriften samt generelle avtalerettslige prinsipper. Vi gjør bruk av ulike teknologiske løsninger slik at vi kan løse våre oppgaver på en smidig, effektiv og publikumsvennlig måte. De teknologiske mulighetene byr på personvernmessige utfordringer.Vi er kjent med disse, og bestreber oss på å etterleve disse innenfor gjeldene regelverk.

Personvernerklæring Tromsø parkering AS

Personopplysninger i forbindelse med bruk av app

Personopplysninger i forbindelse med Fjellet p-hus og Seminaret p-hus

Personopplysninger i forbindelse med ileggelser og klager

Personopplysninger i forbindelse med parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Copyright Tromsø parkering AS