Klage på ileggelser

 

Hvis man mener at en ileggelse er ulovlig kan man klage. Hvis man mener at ileggelsen er urimelig kan man søke om ettergivelse. Dette skal skje skriftlig, ved brev, e-post eller ved bruk av klageskjema (se under). Vårt svar sendes skriftlig, derfor må fullstendig postadresse oppgis.

Klageskjema, start her:

Retningslinjer og gode råd følger like under, les gjennom før du setter i gang.

 • Vær obs. på at ufullstendige klager, hvor det ikke er mulig å identifisere ileggelsen, ikke kan bli behandlet.
 • Klager som ikke inneholder klagers postadresse må påregne lengre behandlingstid enn normalt.
 • Det er også viktig å oppgi vitner eller dokumentasjon som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Betalingsansvar og klageinformasjon

Eier og fører av motorvogn er solidarisk ansvarlig for betaling av kontrollsanksjonen; jf. forskrift om vilkårsparkering av 18. mars 2016 nr. 260 (parkeringsforskriften) §37.

Betalingsfrist

Betalingsfrist for ilagt kontrollsanksjon er 3 uker. Dersom kontrollsanksjon ikke betales innen fristen , kan den inndrives som et alminnelig pengekrav, se parkeringsforskriften §37. Nærmere om fristberegning, se forvaltningsloven § 30.

For gebyrtilfeller er betalingsfristen også 3 uker, selv om klage er innsendt. Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter det er ilagt, forhøyes gebyret med 50%, se forskrift om offentlig parkeringsgebyr §5. Nærmere om klagerett og fremgangsmåte i forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og gebyr. Klagen fremsettes skriftlig til Tromsø parkering, bruk klageskjema øverst. Klagen kan også sendes til Tromsø parkering, postboks 822, 9258 Tromsø, eller på e-post til klage.parkering@tromso.kommune.no

Eier eller fører selv, eller person med fullmakt dra disse har rett til å klage på kontrollsanksjonen, jf. §44 i parkeringsforskriften.

Forutsatt at fristene for å klage i parkeringsforskriftens kapittel 9 overholdes, kan et bestridt krav ikke sendes til inkasso før kravets rettmessighet er avgjort.

Anke

Hvis man ikke får medhold i klagen, blir det i vårt svarbrev informert om ankemulighetene. Saker som omhandler kontrollsanksjoner kan påklages til Parkeringsklagenemda.  Saker som gjelder gebyrtilfeller behandles av tingretten.

Anke til parkeringsklagenemda
Eier og fører av motorvogn som ikke har fått fullt medhold i sin klage etter § 44 innen åtte uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, har rett til å klage saken inn for parkeringsklagenemda. Dersom klager ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker, gjelder klageretten fra dette tidspunktet.

Rettsavgjørelser

Saker som har blitt behandlet i parkeringsklagenemda vil være rettskraftig på lik linje med saker avgjort i domstolene.  Noen saker blir også brakt videre til lagmannsretten, og et fåtall saker som gjelder parkering har vært behandlet i høyesterett. Disse avgjørelsene danner grunnlag for både den daglige håndhevingen og klagebehandlingen.

Norpark har samlet endel rettsavgjørelser som gjelder gebyr og andre offentligrettslige ileggelser.

Gode råd til deg som vil klage

 • Husk klagefristen på 3 uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig
 • Husk navn, adresse og ileggelsesnummer
 • Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon
 • Husk å betale gebyret innen 3 uker, selv om du klager

Klager som ikke fører frem:

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale

Klager som kan føre frem

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, kontrollsanksjon eller foreta inntauing ikke er tilstede
 • Det ble foretatt av- eller pålessing (gjelder ikke plasser for forflytningshemmede)
 • Det ble foretatt av- eller påstigning (gjelder ikke stansforbud)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet
 • Det var teknisk feil på automat/parkometer
 • Motorhavari
 • Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Copyright Tromsø parkering AS